1.900.000VNĐ

Kích thước backdrop dài 3m x cao 2m, trang trí viền bong bóngChưa bao gồm phí vận chuyển. Phí còn phụ thuộc vào khu vực. 

1.000.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

2.300.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

2.000.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.000.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.300.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.000.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

800.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.200.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

2.200.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.500.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

990.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.700.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

700.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.500.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

800.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.400.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.200.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.300.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.

1.000.000VNĐ

Chưa bao gồm phí vận chuyển, Phí còn tùy thuộc vào từng khu vực.